QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH

QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2020 – 2021 I. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH - Trẻ nhập học mới từ ngày 01 - 14 của tháng: Đóng học phí cả tháng (100%). ...

Chi tiết