CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỆ TIÊU CHUẨN

HỆ TIÊU CHUẨN: - Là chương trình học D ự án kết hợp ứng dụng Montessori , STEAM. - Tiếng Anh hàng ngày (2 tiết/ giáo viên nước ngoài và 3 tiết/ giáo viên người Việt ). - Trải nghiệm các...

Chi tiết